• با توجه به حجم کاری شما و فضای اشغال شده در سرور  قیمت ها می توانند تا 25% افزایش پیدا کنند.
  • در صورتی که پلن VIP را خریداری نمودید لازم است تا مدیریت شرکت یک دسترسی برای کارشناسان دیجی باربری جهت نظارت بر ثبت اسناد صادر کند.
  • با توجه به حجم کاری شما و فضای اشغال شده در سرور  قیمت ها می توانند تا 25% افزایش پیدا کنند.
  • در صورتی که پلن VIP را خریداری نمودید لازم است تا مدیریت شرکت یک دسترسی برای کارشناسان دیجی باربری جهت نظارت بر ثبت اسناد صادر کند.

پکیج های دیجی باربری

 پلن یک ساله دیجی باربری

نرم افزار حسابداری

کنترل و نظارت بر ثبت سند حسابداری نرم افزار

ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق ماهانه

ارسال اظهار نامه ارزش افزوده و معاملات فصلی

تهیه و تنظیم دفاتر قانونی

ارسال اظهار نامه مالیات بر عملکرد در موعد مقرر قانونی

حضور در جلسه رسیدگی مالیاتی

بستن حساب پایان سال مالی و ثبت اسناد افتتاحیه

بسته نرم افزاری

500.000 تومان

بسته حسابداری

4.000.000 تومان 

بسته VIP 

4.500.000 تومان

پکیج های دیجی باربری

 پلن یک ساله دیجی باربری

نرم افزار حسابداری

کنترل و نظارت بر ثبت سند حسابداری نرم افزار

ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق ماهانه

ارسال اظهار نامه ارزش افزوده و معاملات فصلی

تهیه و تنظیم دفاتر قانونی

ارسال اظهار نامه مالیات بر عملکرد در موعد مقرر قانونی

حضور در جلسه رسیدگی مالیاتی

بستن حساب پایان سال مالی و ثبت اسناد افتتاحیه

بسته نرم افزاری

500.000 تومان

بسته حسابداری

4.000.000 تومان 

بسته VIP 

4.500.000 تومان